• 173-175 Phan Boi Chau St., Quy Nhon
  • (0256)3816172
  • bihub.vn@gmail.com
DANH SÁCH DỰ ÁN THAM GIA CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017

https://drive.google.com/file/d/1nWd7qZzIaYN0paXEhsrWT2ozkffoarm3/view?usp=sharing